Poniedziałek 15 Lipiec 2024   Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Statut Ogniska TPD


STATUT
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

OPRACOWANY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DN. 14.02.2005 r.
W SPRAWIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH
(DZ. U.NR 37 z 4 marca 2005 r. poz.331)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z siedzibą przy ul. Strażackiej 1 zwane dalej ŚOW TPD  Kleczew, jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą.

§ 2
Ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki świadczonej na rzecz dzieci, ma charakter placówki wsparcia dziennego.

§ 3
ŚOW TPD w Kleczewie realizuje funkcje ogniska socjoterapeutycznego, podejmuje specjalistyczne działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci zagrożonych patologią społeczną.

§ 4
Organizatorem, organem prowadzącym i prowadzącym nadzór nad Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD w Kleczewie jest Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Koninie przy ul. Noskowskiego 1A.

§ 5
Nadzór w zakresie spraw finansowych i merytorycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych sprawuje Starostwo Powiatowe w Koninie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Rozdział II

Cele

§ 6
Podstawowym  celem pracy realizowanej w placówce  jest prowadzenie działalności środowiskowej na rzecz dziecka i rodziny.

§ 7
Zadania placówki realizowane są poprzez podejmowanie szczegółowych działań, takich jak:
1.pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskiwaniu promocji do wyższej klasy,
2.wspieranie rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
3.wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
4.kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy,
5.podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków,
6.eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności,
7.współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
8.dożywianie podopiecznych,
9.organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków placówki,
10.animowanie środowiskowej działalności na rzecz dziecka i rodziny.

Rozdział III

Organa i ich zadania

§ 8

Organami Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Kleczewie są:
1.kierownik Ogniska, zwany dalej "kierownikiem",
2.zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
3.samorząd wychowanków

§ 9
Kierownikiem placówki może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

1.Kierownika powołuje i odwołuje organ prowadzący.
2.Kierownik kieruje pracą placówki, jest przełożonym wszystkich pracowników, a w szczególności:
a)reprezentuje placówkę na zewnątrz,
b)odpowiada za dyscyplinę i organizację pracy,
c)sprawuje opiekę nad wychowankami placówki,
d)jest przewodniczącym zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
e)dba o właściwą realizację planów pracy i programów realizowanych przez placówkę,
f)wykonuje inne zadanie powierzone przez organ prowadzący, wynikające z przepisów szczegółowych,
g)opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
arkusz organizacyjny placówki,
roczny plan pracy placówki,
okresowe sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej ogniska.

3. Kierownik , w realizacji swoich zadań współpracuje w zakresie wynikającym z upoważnienia organu prowadzącego z samorządami oraz wszelkimi instytucjami i organizacjami mogącymi nieść pomoc dziecku i rodzinie.

§ 10
1.Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej "zespołem" jest kolegialnym organem powołanym do rozważania, opiniowania, rozstrzygania, w granicach swoich kompetencji, spraw związanych z realizacją regulaminowych celów i zadań ogniska, w szczególności dotyczących wychowania, opieki, eliminacji zaburzeń zachowania wychowanków.
2.W skład zespołu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce i inne osoby biorące udział w realizacji celów i zadań placówki. Członków zespołu obowiązuje tajemnica służbowa w sprawach, których ujawnienie może naruszyć dobra osobiste innych osób.
3.Zebrania zespołu są organizowane dwa razy w roku.  Zebrania zespołu są protokołowane.

§ 11
1.Do zadań zespołu należy:
a)okresowa ocena sytuacji dziecka i jego rodziny,
b)analiza stosowanych metod i form pracy,
c)wnioski dotyczące potrzeby pomocy i współpracy z rodziną,
d)rozpatrywanie wniosków kwalifikacyjnych i rekwalifikacyjnych.

§ 12
1.W placówce działa samorząd wychowanków, zwany dalej "samorządem".
2.Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie.
3.Samorząd opracowuje kodeks wychowanka placówki. Określa on system, zasad i praw.
4.Wychowankowie są współgospodarzami ogniska, uczestniczą w procesie wychowania i organizacji życia w ognisku.


Rozdział IV

Organizacja pracy

§ 13
1.Podstawą organizacji pracy ogniska jest arkusz organizacji zatwierdzony przez organ prowadzący.
2.Ognisko jest czynne cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.00 - 15.30.
 
§ 14
W czasie miesięcy wakacyjnych wychowankowie mogą korzystać z półkolonii oraz z wyjazdowej formy wypoczynku.

§ 15
1. Wychowankowie ogniska podzieleni są na grupy wychowawcze:
I grupa - wychowankowie klas O-IV SP,
II grupa - wychowankowie klas V-VI SP
III grupa – wychowankowie klas gimnazjalnych
2 .Podziału dokonuje kierownik placówki biorąc pod uwagę wiek, zainteresowania, rodzaj trudności wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy mniej niż 10 osób.
3.W ognisku mogą być tworzone grupy zainteresowań/ minimum 6 osób/ lub zespoły specjalistyczne/ minimum 3 osoby/.
4.Zajęcia w zespołach zainteresowań i specjalistycznych organizowane są w wymiarze zatwierdzonym w arkuszu organizacyjnym w miarę pozyskanych funduszy. Są prowadzone przez wychowawcę – instruktora lub specjalistę posiadającego odpowiednie przygotowania.

§ 16

1.Ognisko współpracuje z wolontariuszami PWSZ oraz szkół ponadgimnazjalnych.
2.Ognisko przyjmuje za zgodą organu prowadzącego studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki lub staże pedagogiczne.
3.Podstawą przyjęcia na praktykę lub staż pedagogiczny jest umowa pomiędzy organem prowadzącym, a osobą odbywającą praktykę lub staż.

Rozdział V

Wychowankowie

§ 17

1.Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.
2.Przyjęcie dzieci do ogniska następuje na wniosek:
a)samych dzieci,
b)rodziców,
c)pedagogów,
d)pracowników socjalnych,
e)innych osób, które uzasadnią, że dziecku potrzebna jest pomoc oferowana przez ognisko.

§ 18

1. Do ogniska przyjmowane są dzieci po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.
2. Komisja ds. okresowej oceny dokonuje kwalifikowania i rekwalifikowania podopiecznych placówki.
3. Powodem ustania uczestnictwa- rekwalifikacji są : wiek, cofnięcie zgody rodzica bądź opiekuna, nieobecność, zmiana miejsca zamieszkania lub inne.

§ 19
Zakwalifikowane do ogniska mogą być dzieci w wieku od 7 do 16 lat / uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum/.
§ 20
1.Wychowankowie wpisani na listę koleżeńską są wliczani do stanu liczbowego placówki.
2.Mają prawo do udziału w wybranych zajęciach, uroczystościach oraz do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej przez placówkę. 

§ 21
W Ognisku mogą odbywać się następujące zajęcia:
a)muzyczne,
b)reedukacyjne,
c)plastyczno – techniczne,
d)wyrównawcze i korepetycje,
e)sportowe
f)arteterapia,
g)na basenie

§ 22
W zorganizowanych formach zajęć realizowanych w ramach pracy ogniska mogą uczestniczyć w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, dzieci spoza placówki.

§ 23
1. Prawa i obowiązki wychowanków określa regulamin placówki, uwzględniający prawa wychowanków do:
a)właściwie zorganizowanej opieki, wychowania i terapii, stosownie do indywidualnych potrzeb,
b)życzliwego, podmiotowego traktowania,
c)dostępu do informacji o prawach dziecka oraz możliwości ich ochrony,
d)swobody wyrażania myśli i przekonań,
e)opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną,
f)korzystania z pomieszczeń i urządzeń ogniska.

§ 24
Wychowanek przyjmuje następujące obowiązki:
1.systematycznego uczęszczania i aktywnego udziału w pracach ogniska,
2.współpracy z wychowawcami i innymi osobami pracującymi w ognisku, odpowiedzialnymi za organizację opieki, wychowania, terapii,
3.uznania godności i podmiotowości innych osób,
4.przestrzegania zasad kultury współżycia w ognisku; pomagania słabszym kolegom,
5.dbania o ład, porządek, wyposażenie i otoczenie ogniska jako o wspólne dobro; uczestniczenie w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,

§ 25
W ognisku stosowany jest system nagród i kar wypracowany wspólnie z wychowankami, który jest im znany i dokładnie omówiony na wspólnych zajęciach grupowych.


Rozdział VI

Dokumentacja

§ 26
Ognisko prowadzi następującą dokumentację pobytu wychowanków według wzorów i zasad zatwierdzonych przez organ prowadzący:
1.księgę ewidencji wychowanków,
2.dzienniki zajęć,
3.zeszyt obecności wychowanków na zajęciach
4.dokumentację osobista wychowanka:
a)kartę kandydata zawierającą zgodę rodzica,
b)kartę pobytu, która zawiera uzupełnianą co miesiąc informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, o postępach w nauce , stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka,
c)wywiad środowiskowy opracowany przez pracownika socjalnego /jeżeli rodzina podopiecznego korzysta ze świadczeń pomocy społecznej/
5.protokoły zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
6.okresowe sprawozdania
7.kronikę.

Rozdział VII

Zasady finansowania

§ 27
Środki finansowe na zatrudnienie kadry pedagogicznej w ognisku zapewnia organ prowadzący: Starostwo i samorząd lokalny.

§ 28
Kierownik placówki pozyskuje, we współpracy z organem prowadzącym, środki na realizację zadań programowych placówki.
§ 29
Środki na  funkcjonowanie placówki są pozyskiwane z:
a)budżetu państwa,
b)organów samorządowych,
c)fundacji i organizacji pozarządowych,
d)sponsorów prywatnych.


 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 1 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.