Poniedziałek 15 Lipiec 2024   Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Dodatki mieszkaniowe

DODATKI   MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

I. PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133).
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).
4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 256) Kodeks postępowania administracyjnego.

II.KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

1. Tytuł prawny.

Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta - czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy użyczenia),
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2. Odpowiednio niski dochód.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

• 175 proc. kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2100 zł,
• 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj 1500 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodów nie wlicza się:

• dodatków dla sierot zupełnych,
• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
• dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,
• pomocy w zakresie dożywiania,
• zasiłków pielęgnacyjnych,
• zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
• jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
• dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 z późn. zm.).

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w "Monitorze Polskim" na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).

Uwaga: Od dnia 1.03.2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1200 zł.

3. Odpowiednia powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu.

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

• 35 m2 — dla 1 osoby,
• 40 m2 — dla 2 osób,
• 45 m2 — dla 3 osób,
• 55 m2 — dla 4 osób,
• 65 m2 — dla 5 osób,
• 70 m2 — dla 6 osób.

Dodatkowo:

• jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m²,
• jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju* (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².

*O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:

30 proc. albo
50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.:

liczba członków gosp. dom.

pow. normatywna  30% przekroczenie pow. normatywnej 50% przekroczenie pow. normatywnej
1 osoba 35 m2 45,50 m2 52,50 m2
2 osoby 40 m2 52,00 m2 60,00 m2
3 osoby 45 m2 58,50 m2 67,50 m2
4 osoby 55 m2 71,50 m2 82,50 m2
5 osób 65 m2 84,50 m2 97,50 m2
6 osób 70 m2 91,00 m2 105,00 m2


III. WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową
zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

• 15 proc. (20 proc.*) dochodów gospodarstwa domowego — w gospodarstwie 1-osobowym,
• 12 proc. (15 proc.*) dochodów gospodarstwa domowego — w gospodarstwie 2-4 osobowym,
• 10 proc. (12 proc.*) dochodów gospodarstwa domowego — w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175 proc. kwoty najniższej emerytury (obecnie: 1012,65 zł – 1181,43 zł), a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125 proc. tej kwoty (obecnie: 675,10 zł –843,88 zł).

W wypadku gdy użytkowa powierzchnia lokalu mieszkalnego jest mniejsza od normatywnej powierzchni lokalu, wysokość dodatku mieszkaniowego jest równa różnicy między wydatkami na mieszkanie faktycznie ponoszonymi przez gospodarstwo domowe ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, a kwotą równą części dochodów gospodarstwa domowego. W wypadku gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest równa lub większa niż powierzchnia normatywna, wówczas należy brać pod uwagę wydatki ponoszone na normatywną powierzchnię lokalu. Aby je obliczyć, należy sumę wszystkich wydatków podzielić przez liczbę m² powierzchni użytkowej, a następnie pomnożyć przez liczbę m² powierzchni normatywnej.

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Szczegółowy sposób wyliczania wysokości ryczałtu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156 poz. 1817).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywna powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni .

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie ul. Strażacka 1 dział „Dodatki Mieszkaniowe”

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

a) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
b) Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.
c) Faktura Vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

2. Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

a) Umowa najmu/podnajmu.
b) Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym.
c) Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
d) Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego.
e) Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.
f) Rachunki dotyczące opłat za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych za ostatni miesiąc – właściciel domu jednorodzinnego.
g) W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
h) W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia)
i) W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

3. Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

a) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
b) oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty,
c) umowa o dzieło/zlecenie, rachunek do umowy – dot. osób uzyskujących dochody z tytułu umowy o dzieło, zlecenia,
d) odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty,
e) odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego,
f) trzy odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS/KRUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
g) decyzja przyznająca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
h) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

VIII. TERMIN I TRYB REALIZACJI

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej.

Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (miarodajna jest data wpływu dokumentacji do urzędu, a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).

IX. WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry — zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych. Ryczałt na zakup opału przekazywany jest na adres domowy wnioskodawcy.

X. ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU

Organ właściwy do wydania decyzji odmówi przyznania dodatku, jeżeli:

• wnioskodawca nie spełnia przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
• kwota dodatku byłaby mniejsza niż 2 proc. najniższej emerytury (czyli wynosi mniej niż 17,65 zł),
• w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

XI. WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy:

• osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny;
Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa (o ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości). Gdy długi zostaną spłacone w terminie, to otrzyma się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
• w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku;

Osoba, której przyznano dodatek, zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego administracji.

XII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe można się odwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie o dochodach - dodatek mieszkaniowy
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Deklaracja o wysokosci dochodów
Oswiadczenie o stanie majatkowym
Oświadczenie
   
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 1 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.