Poniedziałek 15 Lipiec 2024   Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Świadczenie wychowawcze - 500+

W związku z realizacją  „ Programu Rodzina 500 Plus” Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie informuje, że wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016 roku według wskazań:

Pracownicy socjalni M-GOPS Kleczew – osoby, które nie ubiegają się o świadczenia rodzinne na pierwsze dziecko.
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ww. powinny dołączyć:
- Kserokopię dokumentu tożsamości,
- W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy, zamieszkujących w Kleczewie – zaświadczenie z gminy w której są one zameldowane, że nie ubiegają się tam o świadczenia wychowawcze z wyszczególnieniem danych dzieci których zaświadczenie dotyczy.

Pracownicy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi – osoby ubiegające się na pierwsze dziecko i pracujące poza granicami kraju.
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ww. powinny dołączyć:
- Kserokopię dokumentu tożsamości,
- Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
- Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
- Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczenia wychowawczego,
- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”,
-akt urodzenia dziecka lub dzieci,

-w przypadku zmiany stanu cywilnego – akt małżeństwa i wymieniony dokument tożsamości, wyrok o rozwodzie, akt zgonu małżonka albo decyzja administracyjna dot. zmiany nazwiska,

-w przypadku zgonu jednego z rodziców dziecka – akt zgonu kopia +oryginał do wglądu,

-w przypadku utraty dochodu- dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o odmowie przyznania renty/ emerytury, decyzja o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy i przyznaniu/ odmowie prawa do zasiłku ) oraz oświadczenie stwierdzające brak zatrudnienia ( na druku opracowanym przez M- GOPS),

-w przypadku uzyskania dochodu- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło (kopia +oryginał do wglądu ) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc pracy, decyzja o przyznaniu prawa do emerytury lub renty, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia +oryginał do wglądu ) oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym w drugim miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej ( na druku opracowanym przez M- GOPS),


-dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany- w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres , na który ustalana jest prawo do świadczenia wychowawczego,

- dokument określający wysokość dochodu osiąganego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

-orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności dziecka (kopia+ oryginał do wglądu);

-prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji (kopia +oryginał do wglądu); albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza  rodziną,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

-w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymywała alimentów albo otrzymywała je w wysokości niższej od ustalonej w3 orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji, alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

- w przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy, zamieszkujących w Kleczewie -zaświadczenie z gminy w której są one zameldowane, że nie ubiegają  się tam  o świadczenia wychowawcze z wyszczególnieniem danych dzieci których w/w zaświadczenie dotyczy,

- w przypadku osób ubiegających się o świadczenia wychowawcze w M- GOPS Kleczew wskutek zmiany miejsca zamieszkania – zaświadczenie z gminy, w której poprzednio pobierano świadczenia wychowawcze, zawierające informację do kiedy i jakie świadczenia były wypłacane na dzieci, których zaświadczenie dotyczy,

- w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne- nakaz płatniczy podatku rolnego za rok kalendarzowy 2014  albo  zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014  albo oświadczenie stwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego ( na druku urzędowym),

- umowa dzierżawy w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym, rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.


Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od godziny 7:30

Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu telefonicznie  (63)2701 139 lub (63)2708 023, lub drogą elektroniczną: mgops@mgops.kleczew.pl, aslebioda@mgops.kleczew.pl, mkrzesinska@mgops.kleczew.pl  bądź osobiście w M-GOPS Kleczew ul. Strażacka 1.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia wyxchowawcze
Dokumenty potrzebne na świadczenie wychowawcze
Informacja 500 plus
Oswiadczenie dla prawidłowego nadania uprawnien świadczenie wychowawcze
Oświadczenie dla osób rozliczajacych sie na podstawie karty podatkowej i ryczałtu
Oświadczenie o braku zatrudnienia-NOWE
Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
Oświadczenie o gospodarstwie rolnym
Wniosek o świadczenie wychowawcze
Wniosek o świadczenie rodzicielskie 1 dziecko - WZÓR
Wniosek o świadczenie rodzicielskie na 2 i kolejne dziecko - WZÓR
   
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 1 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.