Poniedziałek 15 Lipiec 2024   Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY
 
Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013r. poz. 267).
Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
• posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
• złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. dla gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,36 zł/miesiąc,
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/ miesiąc,
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.

UWAGA !!! WAŻNA  INFORMACJA
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry. (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).  

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie przy ul. Strażackiej 1 , w godzinach od 7.30 – 15.30. tel.63) 2701139

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749,z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
Z opłaty skarbowej zwalniane są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt. 5 cyt. wyżej ustawy).

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Klauzula informacyjna
Wniosek
   
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 2 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.