Poniedziałek 15 Lipiec 2024   Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Statut

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 0151/ 94/05
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW
z dnia 3 czerwca 2005 roku

w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie .

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIII / 211/05 Rady Miejskiej Kleczewie z dnia 15 lutego 2005 roku  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustalam jednolity tekst Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kleczewie . 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 


Załącznik  do  Zarządzenia
Nr: 0151/94/05 Burmistrza
GiM Kleczew z dn.3.06.2005r.


STATUT
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Kleczewie
/tekst jednolity/

I. Postanowienia Ogólne.

§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie zwany dalej
„ Ośrodkiem” działa na podstawie :

1.ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U.Nr 64,poz. 593 ze zm./ oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych:
2.ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U.Nr 228,poz.2255 ze zm./ oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych :
3.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm./ oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;
4.ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm./ oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;
5.ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 ze zm./ oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
6.innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 2.


1.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie jest samodzielnąbudżetową jednostką organizacyjna Gminy Kleczew .
2.Siedzibą Ośrodka jest miasto Kleczew.
3.Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Kleczew .


II. Cele i Zadania Ośrodka .

§ 3.

1.Działania Ośrodka mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.
2.Ośrodek jest realizatorem zadań pomocy społecznej w Gminie.

§ 4.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności :
1.Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa.
2.Praca socjalna.
3.Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia społeczne.
4.Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
5.Realizacja nowych form pomocy i samopomocy społecznej.

§ 5.

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie realizuje:
- zadana własne Gminy z zakresu pomocy społecznej,
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- świadczenia rodzinne,
- programy z zakresu pomocy społecznej.

2.W zakresie postępowania administracyjnego, prowadzonego w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kleczewie działa jako organ i instancja.              

3.Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych  wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew .

§ 6.

1.Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej prowadzi i koordynuje na terenie Gminy współpracę z jednostkami publicznymi,kościołami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi itp. w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej.
2.Kierownik Ośrodka wszczyna, w ramach obowiązującego stanu prawnego postępowania przed sądami i innymi organami w sprawach osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

III. Struktura organizacyjna Ośrodka.

§ 7.

1.Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:
- Kierownik Ośrodka,
- Księgowy,
- Pracownicy socjalni,
- Pracownicy świadczący usługi opiekuńcze.
2.Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizuje stanowisko ds. świadczeń Rodzinnych.
3.Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8.

1.Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.
2.Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej.
3.Kierownik Ośrodka wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§ 9.

1.Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalność , który w szczególności :
-ustala potrzeby Gminy Kleczew w zakresie pomocy społecznej,
-ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka,
-zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
-sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników Ośrodka,
-składa roczne sprawozdanie Radzie Gminy z działalności Ośrodka,
2.Kierownik zatrudniany i zwalniany jest przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
3.Kierownik Ośrodka winien być zatrudniony na okres nie dłuższy niż 4 lata.
4.Zatrudnienie poprzedza konkurs ogłoszony przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew na co najmniej 3 miesiące przed upływem dotychczasowej kadencji, a także niezwłocznie w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z dotychczasowym kierownikiem .
5.W uzasadnionych przypadkach zatrudnienie Kierownika może nastąpić na okres krótszy niż podano w ust. 2, a nadto Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew może odstąpić od konkursu i przedłużyć okres zatrudnienia Kierownika wyłonionego wcześniej w drodze konkursu na okres nie przekraczający 4 kolejnych lat.
6.Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisko Kierownika Ośrodka oraz tryb i zasady postępowania konkursowego określa Burmistrz Gminy i Miasta w Regulaminie Konkursu.
7.Przełożonym służbowym kierownika Ośrodka  jest Burmistrz, który ustala także czynności Kierownika.

IV. Zasady Finansowania Ośrodka.

§ 10.

Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest z dotacji z budżetu państwa  i środków własnych Gminy.

§ 11.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

V. Postanowienia końcowe.

§ 12.

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy
powołane w § 1.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 1 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.